Bilförsäkring

Hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil - Vi hjälper dig!

Trafikskadeersättning

För skador på person eller egensom som uppkommer itill följd av trafik med motordrivet fordon i Sverige utbetalas en trafikskadeersättning. Trafikskadeersättningen betalas också för skada som till följd av trafik utanför Sveriges gränser för svenskregistrerat motordrivet fordon som ägs av en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige. Om förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik skadas så betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen.

Om motordrivet fordon skadas när det är i trafik, eller om egendom som transporteras med fordonet skadas, betalas bara trafikskadeersättning om skadan har uppkommit till följd av trafik med annat motordrivet fordon. Skadan ska alltså ha uppkommit i samband med kollission med det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet. Det fordon som orsakar skadan. Trafikskadeersättningen täcker med andra ord kostander som uppkommer i samband med besök hos skadeverkstad.

Om annan person- eller sakskada uppkommer till följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i tidigare stycke, betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet som orsakat skadan.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet, utgår trafikskadeersättning endast om fordonet brukades olovligen av en annan person. Ersättning betalas inte heller för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets förare. Det betalas inte heller för sakskada om fordonet brukades olovligen, till den som med vetskap om att det brukades olovligen följde med fordonet eller lät egendom fraktas med detta.Till exempel om man väljer att köra onykter.

Trafikskadeersättning kan även betalas för skada på spårfordon (t.ex. spårvagn), om skadan har orsakats i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller genom bristfällighet på detta fordon.

Ersättningen från trafikskadeersättnignen kan minskas om den som har skadats själv är medskyldig till skadan. Från ett fordons trafikförsäkring betalas trafikskadeersättning med anledning av en olycka med högst 300 000 000 kronor.

Om ett trafikförsäkringsbolag har betalat ersättning för en skada som en annan person har vållat, har bolaget rätt till det skadestånd som den vållande personen skulle ha betalat till den som skadades i olyckan.

Förlust av inkomst, sjukvård, rehabilitering m.m. till följd av trafikskada ersätts till största delen genom den allmänna sjukförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter bara kostnader som inte ersätts av sjukförsäkringen. Regeringen vill ändra på det nuvarande systemet så att trafikförsäkringen står för alla trafikskadekostnader. Motiveringen till detta är att tydliggöra trafikskadornas verkliga kostnader, samt att göra systemet effektivare. Detta skulle höja trafikförsäkringspremierna med ca: 50%, och i motsvarande grad sänka utgifterna för den allmänna sjukförsäkringen. Inledningsvis har en skatt på försäkringen redan införts.

Bilförsäkringen.net - Information om bilförsäkring | Information om cookies