Bilförsäkring

Hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil - Vi hjälper dig!

Trafikförsäkring

Ett försäkringsbolag får bara under vissa omständigheter sälja trafikförsäkringar. Ett försäkringsbolag som får sälja trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela detta. I ett tillstånd att sälja trafikförsäkringar kan skyldigheten dock begränsas till att gälla personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp - alternativt är bosatta inom ett visst område.

Trafikförsäkring får säljas av:

  • Ett försäkringsbolag som har fått tillstånd till det av Finansinspektionen enligt sin koncession att driva försäkringsbolag.
  • Ett försäkringsbolag från ett land utanför EU/EES som har fått tillstånd till det enligt sin koncession att bedriva försäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur eller en filial här i landet.
  • Ett försäkringsbolag inom EES som är verksam i Sverige och inte är återförsäkringsföretag och som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, från en sekundäretablering här i landet eller genom gränsöverskridande verksamhet.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafikförsäkring under 30 dagar från det att köparen tagit över fordonet meddelas av ett försäkringsbolag som är verksamt i det land till vilket fordonet skall införas. Alternativt ett EES-försäkringsbolag som är verksamt i det landet.

Premierabatt

För att stimulera till ökad trafiksäkerhet, samt för att premiera kunder med många skadefria år, tillämpar försäkringsbolagen ofta ett bonussytem som kan försäkringstagarna premierabatter på upp till 70% av kostnaden. Bonussystemet är oftast indelat i tio nivåer. Hur bonusen beräknas varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt går man upp en nivå för vartannat skadefritt år, samt ner med mellan två och fyra nivåer vid skada. Den som har ligger på en bonusnivå mellan noll och två får ingen premierabatt, och den som har bonus mellan tre och nio får 10% rabatt per nivå. Den som saknar skadehistorik börjar oftast på bonusnivå fyra (där man får 20% rabatt).

Bilförsäkringen.net - Information om bilförsäkring | Information om cookies